• ภาษาไทย
    • English

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนประมาณ ๔,๙๓๐ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ โดยทรงกำหนดจะเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง