• ภาษาไทย
    • English

การเปิดให้บริการการทำหนังสือเดินทางไทยเป็นกรณีพิเศษ

ด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในการนี้  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะเปิดให้บริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชนเพิ่งเติม