• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 261/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ 11

     ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดดำเนินโครงการวันครู ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสมิหลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้ที่ให้วิชาความรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพชั้นสูงให้สังคมเห็นความสำคัญของวิชาชีพครู พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาชีพครู และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และเผยแพร่กิจกรรมวันครูให้นักศึกษาและบุคลากรอันเป็นวัฒนธรรมอันดีสืบทอดไปอย่างยาวนาน นั้น

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ 11 ดังต่อไปนี้

แนบไฟล์เอกสาร: