• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรคณะครุศาสตร์ฯ ร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น“การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 3

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566
บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายอนุกูล นันทพุธ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดยี ผู้ช่วยคณบดี และนายชนาธิป ลีนิน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น“การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 3” ซึ่งจัดโดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายและทำงานเป็นระบบและการปรับปรุงผลการดำเนินงานตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและค้นหาโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุง ระหว่างการอบรมได้มีการบรรยายแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โครงร่างองค์การ และแบ่งกลุมฝึกปฏิบัติการการนำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1 ผลลัพธ์ 7.4 ไปสู่การปฏิบัติ และหมวดที่ 2 ผลลัพธ์ 7.5 ไปสู่การปฏิบัติ