• ภาษาไทย
    • English

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบอาคารเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยคุณพิชัย อนวัชพันธ์ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ และคุณนารี บุญสงค์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ได้มอบอาคารเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาด้านเทคนิคปิโตรเลียม ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงจันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมพิธีมอบอาคารเรียน และวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ จังหวัดสงขลา