• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณถาวร นุ้ยสด traning manager และคณะผู้บริหาร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ และตอบสนองความ ต้องการของพนักงานของบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ ซึ่งกำหนดจัดอบรมให้กับุคลากร ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย