• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศ141-2566-เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาพิเศษ-ทับทิมราชมงคลศรีวิชัย

สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนฯ และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 49

ประกาศ140-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาพิเศษ-ทับทิมราชมงคลศรีวิชัย

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 261/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ 11

     ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดดำเนินโครงการวันครู ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาพิเศษ-ทับทิมราชมงคลศรีวิชัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อโครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 4 เพิ่มเติม