• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมเป็นเลิศ และรางวัลที่ได้รับ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาครูช่างในยุคดิจิทัล

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการประกอบการชุมชน

โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14

คำสั่งโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โตรงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษษ 2/2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู-ประจำปีการศึกษา-2566