• ภาษาไทย
    • English

♦ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
  นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดี
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง
ผู้ช่วยคณบดี
  นางสาวพิริยา สร้อยแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดี
             
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา กลิ่นเลขา
ผู้ช่วยคณบดี
  นายเมธัส เทพไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดี
  นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
             
           
    นายอาลาวีย์ ฮะซานี
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม