♦ TEACHING ACADEMY AWARD 2020​


♦ เติม​ฝัน​ฉัน​จะเป็​น​ครู​ช่าง​ยุคดิจิทัล


​♦ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

♦ โครงการวันครู


♦ โครงการนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”


♦ ​โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบ

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

♦ ​โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง


♦ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบ

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560