1. การขอยื่นเป็นองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานอาชีพ

ขั้นตอนการขอยื่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานอาชีพ

1 หลักสูตรสาขาวิชาที่มีความประสงค์ขอยื่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ รอ.001 , รอ.002 , รอ.003

2 หลักสูตรสาขาวิชาจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังคณะฯ เพื่อให้ทางคณะดําเนินการเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง รอ.003 (ข้อที่ 1, ข้อที่2) และดําเดินการจัดส่ง
เอกสารเพื่อยื่นขอจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

3 ทางคณะดําเนินการ เอกสารข้อที่ 1 และเอกสารข้อที่ 2

2. การเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานอาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ใบรับรองสาขาอาชีพ

3. การขอรับทุนเพื่อสนันสนุนค่าธรรมเนียมการประเมินมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ

ขั้นตอนการขอรับทุนเพื่อสนันสนุนค่าธรรมเนียมการประเมินมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ

  1. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร ทป. 001 แบบคําขอรับทุน
  2. หลักสูตรจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังคณะฯ ให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งหนังสือไปยัง TPQI

เอกสารดาวน์โหลด

4. งานบริหารวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

ขั้นตอน

  1. ดําเนินการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. บันทึกข้อความแบบเสนอขออนุมัติก่อให้เกิดรายได้ED-AS-INCOME-01
  2. ดําเนินการในส่วนที่แบบเสนอขออนุมัติก่อให้เกิดรายได้

เอกสารดาวน์โหลด