คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2566

คำสั่ง แต่งตั้งนักศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา 2567
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ชมรมและที่ปรึกษากิจกรรมประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมคณะบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

แผนการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการสโมสรนักศึกษา

รายงานผลดำเนินโครงการสโมสรนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา

ระบบสารสนเทศของสโมสรนักศึกษา

ชมรมสโมสรนักศึกษา

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสโมสรนักศึกษา

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ และการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ