ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

♦ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
PDF
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
PDF
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
PDF
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
PDF
 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
PDF
 • แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชพีอสิระ
PDF

 

ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และ ความคิดเห็นบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ LOGIN
ระบบสารสนเทศออนไลน์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
 •  ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
LOGIN
 • ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
LOGIN
 • ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
LOGIN
 • ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
LOGIN
 • ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
LOGIN
 • ระบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชพีอสิระ
LOGIN