นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
anugool.n@rmutsv.ac.th

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
rungnapa.c@rmutsv.ac.th

นายชนาธิป ลีนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าน่วยบริการวิชาการ

chanatip.l@rmutsv.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
นักวิชาการศึกษา

jutatip.d@rmutsv.ac.th

นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
natakorn.r@rmutsv.ac.th

นางสาวฟารีดา หีมชูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fareeda.h@rmutsv.ac.th

นางสาวภารดี พงศ์จินต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

paradee.po@rmutsv.ac.th

นางสาวจิราพัชร เพชรรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jirapat.pe@rmutsv.ac.th

ฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
ruthairat.s@rmutsv.ac.th

นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

phawadee.c@rmutsv.ac.th

นางสาวสิริพร นับถือบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
siriporn.n@rmutsv.ac.th

นางสาวอารียา คงเอียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
areeya.k@rmutsv.ac.th

นายภาณุมาศ ศรีสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
panumat.s@rmutsv.ac.th

นายทักษิณ จีนสุกแสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
thaksin.j@rmutsv.ac.th

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายเอกศักดิ์ สงสังข์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

akasak.s@rmutsv.ac.th

นางสาวจิระภา เภ่าเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jirapa.p@rmutsv.ac.th

ิศวกร

นายธีรวัฒ แย้มสุวรรณ
วิศวกร

พนักงานทำความสะอาด

นางอุไร วาเย๊ะ

นางสาวพรพิศ ทองสุวรรณ

นางจงจิต สุวรรณโณ

นางสาวอรัญญา โปขะรี

นางสาวอรชุติมา อุดมสุข

ช่างเทคนิค

นายรักษ์ศักดิ์ ทองบริบูรณ์

นายสุรเชษฎ์ เพชรรัตน์