แบบฟอร์มนวัตกรรมนักศึกษา

  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (1) แจ้งความจำนงการขอรับรองนวัตกรรม
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (2) หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทาง
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (3) รายละเอียดนวัตกรรมของนักศึกษา
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (4) การใช้ภาษาเฉพาะทาง
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (5) แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์
  • [PDF] ขั้นตอนการยื่นรับรองนวัตกรรมสาหรับนักศึกษา
  • [PDF] คำอธิบายการยืนรับรองนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา
  • [PDF] สำเนาบัตรนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 รับรอง 11 ผลงาน

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304031ผลงาน : “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h)”
โดย : นายภัทรวรรธน์สุระตโก นางสาวนันท์นภัส  จันทร์ฉิม และ นายศิวกร คงแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304032ผลงาน : “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบมิวสิควีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เกาะหนู-เกาะแมว จังหวัดสงขลา”
โดย : นายสหรัฐ พันธ์จินดา นางสาวอภิรุจี แดงเหมือน และ นายชุมพร จงคุ้มวงศ์สกุล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304033ผลงาน : “การผลิตโมชันกราฟิก ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม แผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
โดย : นางสาวลักขณา สุวรรณรัตน์ นายทศพร นวนมุสิด และ นายธชาวุธ มินขาว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304034ผลงาน : “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุเรียนสองฝนตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”
โดย :  นางสาวอรอนงค์ จีนใหม่ นายอภินัทธ์ สุขขวัญ และ นางสาวอารีรัตน์ เย็นใจ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304035ผลงาน : “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขาตังกวน ตำบลบ่อยาง อำเมือง จังหวัดสงขลา”
โดย : นายศรพิสิษฐ์ นิลวานิช นายชินกฤต รัตนสันต์ และ นายสุรชัช อาชาวงศ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304036ผลงาน : “การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง “วิธีรับมือกับการโดนบลูลี่” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา”
โดย : นายศุภณัฐ กิตติมนันพัฒน์ นายกรพนธ์ ศูระศรางศุ์ และ นางสาวพรทิพย์ ทีทองแดง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304037ผลงาน : “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีสำหรับผู้ปกครองของเด็กตาบอดกรณีศึกษา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่”
โดย : นายกันตพงศ์ แซ่เจา นายวงศกร อ่อนด้วง และ นายวีรชล เชื้อพราหมณ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304038ผลงาน : “การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไข่เค็มไข่ครอบ สทิงพระ จังหวัดสงขลา”
โดย : นางสาวมานิตา พรหมทอง นางสาวอาทิตยา คงเกตุ และ นางสาวมุกดา เซี่ยงฉิน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304039ผลงาน : “การผลิตโมชันกราฟิกเพื่อแนะนำการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่”
โดย : นายกัณฑ์อเนก อาฒยะพันธุ์ นายธนวัฒน์ ณรงค์พันธ์ และ นายวรพล ศรีบุญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304040ผลงาน : “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)”
โดย :  นางสาวศศิธร เรืองศรี นางสาวธารรัตน์ ทองดี และ นางสาวพิมพ์รภัส มหารงค์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304041ผลงาน : “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงของวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะหมี ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
โดย : นางสาวกนกวรรณ  สุระวิโรจน์ นางสาวสุภาวดี ทิพย์กองลาศ และ นางสาวรุจิรา สวัสดี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE

ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เดือน สิงหาคม 2565 รับรอง 26 ผลงาน

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201051ผลงาน : “วงจรวัดแรงดันลมยางรถยนต์”
โดย : นายกิจปวิตร สุวรรณคีรี และ นางสาวเมธาพร ถาวะรัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201052ผลงาน : “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กาละแม กลุ่มชุมชนบ้านนางลาด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง”
โดย : นางสาวอินชุอร แก้วสมศรี และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201053ผลงาน : “การออกแบบและพัฒนาคู่มือสำหรับคุณแม่หลังคลอด ด้วยการแพทย์แผนไทย”
โดย : นายณภัทรจักษ์ แซ่ลิ่ม และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201054ผลงาน : “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลากระบอกเค็มของกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปบ่อเก๋ง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”
โดย :  นายสิทธิชัย จันทวรรณ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204081ผลงาน : “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) คู่มือการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”
โดย : นางสาวธนภรณ์ ละอองแก้ว และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204082ผลงาน : “การผลิตวีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา”
โดย : นายพีรพัฒน์ สุวรรณโชติ และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204083ผลงาน : “การผลิตโมชั่นกราฟิกพิธีการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”
โดย : นายสิริกร เหล่ากำเนิด และ นายต่อพงษ์ มณีคง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204084ผลงาน : “การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อแนะนำขนมพื้นถิ่น ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา”
โดย : นายกฤตยชญ์ เพ็ชรยอด และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204085ผลงาน : “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”
โดย : นางสาวณัฐริกา เดชหนุน และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204086ผลงาน : “ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ สินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา”
โดย :  นางสาวณัฐกฤตา บุญแนบ และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204087ผลงาน : “การพัฒนาสื่อโฆษณาภายใต้โครงการ X-Campus Ads Idea Contest 2020 กรณีศึกษารองเท้าแบรนด์ Baoji”
โดย : นายนิพัฒน์พงค์ ทองด้วง และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204088ผลงาน : “การออกแบบและพัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา”
โดย : นางสาวเบญจมาศ ขวัญทอง และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204105ผลงาน : “การพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศรี หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา”
โดย : นางสาวพิมพ์ชนก ไกรทองและคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204106ผลงาน : “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวประมง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา”
โดย : นายพงศธร บุญสุข และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204107ผลงาน : “การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ ตามหลักห้องเรียบกลับด้านเรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : นายเจตนิพัทธ์ จันทร์แก้ว และ นายสุริยา นารีพล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204108ผลงาน : “การวัดและประเมินผลผ่านใบงานแบบ Interactive เรื่อง มัลติมิเตอร์แบบเข็มรายวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : นายสุริยา ศรีมาลา และ นางสาวชนัญชิดา ไฝทอง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204109ผลงาน : “การสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Seesaw เรื่อง การกำเนิดสัญญาณภาพ รายวิชา ระบบภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : นายกิตปวิตร สุวรรณคีรี และ นางสาวเทธาพร ถาวะรัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204110ผลงาน : “การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์โดย โปรแกรม Google Site ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง คลื่นเสียง รายวิชา เครื่องเสียง หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : นางสาวมินตรา ทองเอียด และ นางสาวนุชนาท เสวคนธ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204111ผลงาน : “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับควันและ Gas แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify โดยใช้เซ็นเซอร์ MQ-02”
โดย : นางสาวโสภา หมวดเพชร์ และคณะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204112ผลงาน : “การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์โดย โปรแกรม Google Site ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง คลื่นเสียง รายวิชา เครื่องเสียง หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : นางสาวณัฐณิชา จารุมา และ นายกฤตยชญ์ ย่องใย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204113ผลงาน : “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุค 4.0 บนแอพพลิเคชั่นเนียร์พอด เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : นางสาวปวริศา พรหมสมบัติ และ นางสาวพิชญาภา ค้าขึ้น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204114ผลงาน : “สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : 
นางสาวปวริศา พรหมสมบัติ และ นางสาวพิชญาภา ค้าขึ้น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204115ผลงาน : “ชุดทดลองการพัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ”
โดย : นางสาวมินตรา ทองเอียด และนางสาวนุชนาท เสาวคนธ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204116ผลงาน : “ชุดทดลองอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud)”
โดย : นายจิรกิตติ์ วราภรณ์ และ นางสาวพรทิพย์ ทองเพชร
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204117ผลงาน : “การสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้ เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่นแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ ร่วมกับการวัดและประเมินผลผ่านใบงานออนไลน์รายวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562”
โดย : นายจิรกิตติ์ วราภรณ์ และ นางสาวพรทิพย์ ทองมี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204118ผลงาน : “การสร้างสื่อ AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Pixlive Maker โดยใช้ Application V-Player เรื่อง ดิจิทัลไอซี วิชาไอซีและการใช้งาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)”
โดย : นายจิรวัฒน์ สุขสงค์ และ นางสาวจิราภา ทองพระธรรม
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE

ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เดือน มิถุนายน 2565 รับรอง 11 ผลงาน

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201040ผลงาน : “วงจรไล่สุนัข”
โดย : นางสาวฐิติรัตน์  มณีฉาย และ นายคณภัทร  ไข่รักษ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201041ผลงาน : “วงจรเครื่องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุแจ้งเตือนผ่าน Line”
โดย : นายสุริยา  ศรีมาลา และ นางสาวชนัญชิดา  ไฝทอง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201042ผลงาน : “วงจรตรวจจับแก๊ส”
โดย : นางสาวพรทิพย์  จิตรน้อย และ นางสาวศุภสุตา  หมานเจริญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201043ผลงาน : “วงจรวัดระดับน้ำแจ้งเตือนผ่าน Line”
โดย :  นายจิรวัฒน์  สุขสงค์ และ นางสาวจิราภา  ทองพระธรรม
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201044ผลงาน : “วงจรกันขโมย”
โดย : นางสาวสุวรรณี  ทิพย์จันทา และ นางสาวเบญญาภา  ถาวะรัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201045ผลงาน : “วงจรไล่งู”
โดย : นายกิตติศักดิ์  โพธิสะอาด และ นางสาวอรอุุมา  เต็มแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201046ผลงาน : “วงจรตรวจจับพัสดุแจ้งเตือนผ่านไลน์”
โดย : นายเจตนิพัทธ์  จันทร์แก้ว และ นายสุุริยา  นารีพล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201047ผลงาน : “วงจรนับจำนวนเป็ดไล่ทุ่ง”
โดย : นางสาวกมลชนก  โฉมทอง และ นายณัฐนนท์  ชุมเมฆ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201048ผลงาน : “กรงดักหนูแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน”
โดย : นายพิมพ์พรึก  โหลสกุล และ นายวายุภักษ์  จิรักษา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201049ผลงาน : “วงจรเตือนฝนตก”
โดย :  นายศุภฤกษ์  สุขขัด และ นายณัฐชา  พงศ์พรหม
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201050ผลงาน : “ราวตากผ้าอัตโนมัติ”
โดย : นางสาวปวริศา  พรหมสมบัติ และ นางสาวพิชญาภา  ค้าขึ้น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE

ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รับรอง 3 ผลงาน

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201012ผลงาน : การศึกษาน้ำมันหอมระเหยที่มีสารกัดดี-ลิโมนีนจากเปลือกพืชตระกูลส้มเพื่อใช้ในการละลายโฟมพอลิศไตรีน
โดย : นายณัฐพล จิตตาศิรินุวัตร นายทินกร เพิ่มพูน และ นางสาวชนัญชิดา ช่อมณี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201013ผลงผลงาน : การผลิตเอทานอลด้วยน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนด
โดย : นายฟาอิส เดชพลรุ่งเรือง นายณัฐภัทร แก้วคงจันทร์ และ นางสาวศศิธร พันธุ์คง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201014ผลงาน : ชุดทดลองกระบวนการคัดแยกวัตถุบนสายพานลำเลียงโดยใช้ PLC ในการควบคุม
โดย : นายพชรฌน บัวเพชร นายรัชชานนท์ โมสิกะ และ นายทรรศน เพชรศรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

CERTIFICATE

ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เดือน มกราคม 2565 รับรอง 21 ผลงาน

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201004ผลงาน : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เรื่อง วงจรรวมการขับและควบคุมมอเตอร์ รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งานสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิตสาขาวิชาไฟฟ้า (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)”
โดย : นางสาวมินตรา  ทองเอียด ,นายศุภฤกษ์  สุขขัด และนายณัฐชา  พงศ์พรหม
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201006ผลงาน : การออกแบบและสร้างชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนดทรลเลอร์ (PLC) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนดทรลเลอร์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต(หลักสูตร 4ปี)
โดย : นางสาวฐิติรัตน์  มณีฉาย ,นายคณภัทร  ไข่รักษ์ และนายจิรวัฒน์  สุขสงค์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204001ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยโปรแกรม AnyFlip
โดย : นายปรินธร เล่าพิทักษ์, นายพงศ์ภัค เจริญศรี และ นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204002ผลงาน : สื่อการสอนด้วยหนังสือภาพ (Photobook) สำหรับหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง ช่างติดตั้ง IoT สำหรับฟาร์มออแกนิค
โดย :  นายทรงพล  สิทธิชัย ,นายธนธรรม  มุสิกะ ,นางสาวณัฐริตา  คงเกิด และนายภูมิพัฒน์  ดุษฎ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204003ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การซ่อมบำรุงลำโพงด้วย AnyFlip
โดย : นางสาวปริยวรรณ  จันทร์เพชร, นางสาวธมาพร  ทิพย์จันทา และนายกวิภัฎ  ทิพย์กองลาศ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204004ผลงาน : วีดีโอการสอนงานเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และแคปปิลารี่ทิ้ว
โดย : นายศิริวัฒน์  พรหมพัฒน์, นายคณิติน  โต๊ะเตบ, นายวสิน  แก้วแก้ว และนายธนพล  ชายทองแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204005ผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site ร่วมกับห้องเรียน Google Classroom เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น รายวิชา ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)
โดย : นายสุริยา  ศรีมาลา ,นางสาวชนัญชิดา  ไฝทอง และนายเจนิพัทธ์  จันทร์แก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204006ผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ ผ่านสมาร์ทโฟน เรื่อง สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
โดย : นายกิตปวิตร  สุวรรณคีรี ,นางสาวสุุวรรณี  ทิพย์จันทา ,นางสาวเบญญาภา  ถาวะรัตน์  และนางสาวเมธาพร  ถาวะรัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204007ผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง การใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทาน รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี )
โดย : นางสาวณัฐณิชา  จารุมา, นายกฤตยชญ์  ย่องใย และนายวายุภักษ์  จิรักษา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204008ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องการอัพเดทซอฟแวร์ OTA จากจานดาวเทียม ด้วยระบบ MANUAL
โดย :  นายปัณณ์  คงนาลึก ,นางสาวณิชาภัทร  พันธุ์ทอง และนางสาวพัฒน์นรี  พุ่มเงิน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204009ผลงาน : การจัดการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรช่างติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้ชุดทดลองฝึกปฏิบัติในรูปแบบ ADDIE Model ร่วมกับการวัดและประเมินผลผ่านโปรแกรม Google Site
โดย : นายจิรกิตติ์  วราภรณ์, นางสาวพรทิพย์  ทองมี และนางสาวนุชนาท  เสาวคนธ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204010ผลงาน : สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
โดย : นายณรงฤทธิ์  ราชภักดี ,นายภานุวิชญ์  บังกิ่ง ,นางสาวนาเดีย  หมัดศิริ และนางสาวจิรารัตน์  โทบุรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204011ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
โดย : นายกิตติศักดิ์   โพธิสะอาด, นางสาวอรอุมา  เต็มแก้ว ,นายพิมพรึก  โหลสุกล และนางสาวปวริศา พรหมสมบัติ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204012ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Edmodo ตามแนวคิด Flipped Classroom เรื่อง เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ยุค 5G ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า)
โดย : นางสาวกมลชนก  โฉมทอง ,นายณัฐนนท์  ชุมเมฆ และนายสุุริยา  นารีพล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204013ผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่นเนียร์พอด (Nearpod) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
โดย : นางสาวจิราภา  ทองพระธรรม ,นางสาวพรทิพย์ จิตรน้อย, นางสาวศุภสุตา  หมานเจริญ  และนางสาวธนิษฐา  ค้าขึ้น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204014ผลงาน : สื่อการสอนงานเดินสายไฟระบบไฟฟ้าวงจรเต้ารับไฟทางเดียว
โดย :  นางสาวกัญญารัตน์  พรหมรัตน์, นางสาวพิมพิศา  นวลลอย ,นางสาวชวัลลักษณ์  เรืองอาจพาณิชย์ ,นางสาวสุประวีณ์  จันทร์สุวรรณ และนายกนต์ชนา  คงหนู
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204015ผลงาน : การจำลองประกอบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม PC Building Simulator
โดย : นายเดชาธร  อนุสาส์น, นายชัวัลกร  เพชรน้อย,นายชนกันตื  โดบีมอ,นางสาววีรวรรณ  กองกะมุด,และนายธนวุฒิ  ชิตกูล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204016ผลงาน : สื่อ AR การวาดแผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายภายในชุมชนเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Vidinoti
โดย : นางสาวโสภา  หมวดเพชร์ ,นางสาวฑิฆัมพร  ไตรสุวรรณ์ ,นางสาวศุศินา  จันทร์เพ็ญ และนางสาวปัทมา  เตมะศิริ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204017ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้าหัวสายแลน
โดย : นางสาวเนตรชนก  ชูช่วย ,นายวิชชาบูรณ์  พรรคเสือ ,นางสาวจันติมา  นิลพันธ์ และนางสาวสุภาณี  โค้ยเซ่ง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204018ผลงาน : การศึกษากระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากเมล็ดมะม่วงเบา
โดย : นางสาวสุรัตนา  พรหมวิจิตร ,นายณัฐวงศ์  แก้วกลาง และนางสาววรรณรดา  เส็มหมาน
หลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม

CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204019ผลงาน : การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ด้วย Google Site สำหรับหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
โดย : นางสาวกัญญาพัชร  ถมยา ,นายณัฐนันท์  ฉิมประเสริฐ ,นายดาวูด  หวังหลำ และนายกนกเพชร  มากรักษ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

CERTIFICATE