นายสุรพล สุภารัตน์
อาจารย์

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

นายวีระยุทธ จันทรักษา
อาจารย์

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์
พนักงานพิมพ์

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสุจริต สิงหพันธุ์
อาจารย์

เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564