♦ ปรัชญา | Philosophy ♦
มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

♦ ปรัชญาการศึกษา | Ed. Philosophy ♦
จัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย สู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติสมรรถนะสูง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

♦ ปณิธาน | Determination ♦
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

♦ เอกลักษณ์ | Uniqueness ♦
สร้างครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

♦ อัตลักษณ์ | Identity ♦
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

♦ อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ | Campus Identity ♦
พัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

 • ผลิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ที่เป็นนักปฏิบัติสมรรถนะสูง และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกช่วงวัย
 • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ทรงคุณค่าต่อสังคมและมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์
 • ให้บริการวิชาการ ที่ยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม บนแนวทางวัตนธรรมสร้างสรรค์

ค่านิยมหลัก | Core Values

 • R = Responsibility
  รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
 • U = Unity
  เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
  ในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 • T = Technology and Innovation
  ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย
 • S = Shining Wisdom
  การจัดการศึกษาแลการสร้างเครือข่าย รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญา ด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์
  บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของไทย

ยุทธศาสตร์ | Strategy

 • สร้างความเป็นผู้นำทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง
  และนำไปสู่สังคมแห่งโอกาสในการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย
 • สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รองรับการบริการวิชาการ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ และรองรับการเป็นผู้ประกอบการ
  ของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน
 • สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • ครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง มีความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
 • งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำหรับยกระดับธุรกิจ อุตสาหกรรม 
 • องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงรองรับการเปลี่ยนแปลง
 • การขับเคลื่อนองค์กรด้วยธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
IED-RUTS-SWOT
IED-นวัตกรรมการศึกษา
RUTS Re - Lecturer Platform
RUTS 7 Platforms Concept
RUTS Braning Platform
นวัตกรรมการศึกษา | RUTS Education Innovation Platform
RUTS Research Platform
การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ | RUTS Re – Lecturer Platform
RUTS Cultural Enterprise Platform
การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย | RUTS Braning Platform
RUTS Modern Organization Management Platform
สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม | RUTS Research Platform
breakeven analy
การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม | RUTS Social Engagement Platform
IED123
วิสาหกิจวัฒนธรรม | RUTS Cultural Enterprise Platform
IED456
การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ | RUTS Modern Organization Management Platform