ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ บุญชูวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

นายอาลาวีย์ ฮะซานี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ธรรมใจ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวังหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)

นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย