ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ

นายอาลาวีย์ ฮะซานี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง
ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวพิริยา สร้อยแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
ผู้ช่วยคณบดี

นายเมธัส เทพไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดี

นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา คงพูน
ผู้ช่วยคณบดี