ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ

นายอาลาวีย์ ฮะซานี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง
ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์ฯ
กรรมการ

นางสาวพิริยา สร้อยแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ

นายเมธัส เทพไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ

นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ธรรมใจ
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหการ
กรรมการ

นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้า
กรรมการ

นายธนัท ธนอัศวพล
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
กรรมการ

นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ

นายชนาธิป ลีนิน
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
กรรมการ

นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
กรรมการ

นายเอกศักดิ์ สงสังข์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ
กรรมการ

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ