• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) โดยมุ่งเน้นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันยุค ทันสมัย มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ สามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมและประเทศ ประกอบไปด้วย
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า (วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง และวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ปวส. ควบ ปริญญาตรี)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
  • และในอนาคตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา