หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ​สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ธรรมใจ
หัวหน้าหลักสูตร
jaran.t@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ
อาจารย์
pichit.p@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ
อาจารย์
tawichart.y@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา คงพูน
อาจารย์
kritsada.k@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดยี
อาจารย์
chareefah.h@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นศพร ธรรมโชติ
อาจารย์
nasaporn.t@rmutsv.ac.th


หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล
หัวหน้าหลักสูตร
nutjired.k@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
อาจารย์
piya.p@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
อาจารย์
chaiya.t@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เพชรมณี
อาจารย์
wichan.p@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
อาจารย์
korrapat.c@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง
อาจารย์
wasana.b@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรงฤทธิ์ เสนาจิตร
อาจารย์
narongrit.s@rmutsv.ac.th

นางสาวพิริยา สร้อยแก้ว
อาจารย์
piriya.s@rmutsv.ac.th

นายสืบสาย สุขสง
อาจารย์
suebsai.s@rmutsv.ac.th

นางสาวนฤมล แสงดวงแข
อาจารย์
duangkha.s@rmutsv.ac.th


หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นายธนัท ธนอัศวพล
หัวหน้าหลักสูตร
tanat.t@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงนคร การนา
อาจารย์
songnakorn.k@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
อาจารย์
wimon.b@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง
อาจารย์
ruthai.p@rmutsv.ac.th

นายอาคม สุดราม
อาจารย์
arkom.s@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์
อาจารย์
sugchai.t@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ สุขแก้ว
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
arun.s@rmutsv.ac.th

นางสาวพรทิพย์ ดีแก้ว
อาจารย์
porntip.d@rmutsv.ac.th


หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง
หัวหน้าหลักสูตร
sompong.ka@rmutsv.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
อาจารย์
thanat.n@rmutsv.ac.th

นายกระวี อนนตรี
อาจารย์
kravee.a@rmutsv.ac.th

นายวิทูรย์ คงผล
อาจารย์
witoon.k@rmutsv.ac.th

นายวรกิจ ปานนุกูล
อาจารย์
E-Mail

นายจิรัตต์ สำราญ
อาจารย์
jirat.s@cattelecom.com


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ
หัวหน้าหลักสูตร
jukkrit.k@rmutsv.ac.th

นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์
อาจารย์
pitipong.ki@rmutsv.ac.th

นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
อาจารย์
monthanan.w@rmutsv.ac.th

นายอาลาวีย์ ฮะซานี
อาจารย์
alavee.h@rmutsv.ac.th

นายเมธัส เทพไพฑูรย์
อาจารย์
mathus.t@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา กลิ่นเลขา
อาจารย์
jirat.s@cattelecom.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี
อาจารย์
nattapong.m@rmutsv.ac.th

นายรัญชกร จันจำปา
อาจารย์
runchakorn.j@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชญา ขวัญแก้ว
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
apichaya.k@rmutsv.ac.th

นายธีรัช ดวงจิโน
อาจารย์
teerat.d@rmutsv.ac.th


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตร
napaphat.s@rmutsv.ac.th

นายฐาปนิค ตีระพันธ์
อาจารย์
thapanic.t@rmutsv.ac.th

นางสาวปนัดดา โสฬส
อาจารย์
panadda.s@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์
อาจารย์
jakkrapong.j@rmutsv.ac.th

นายพลสรรค์ แซ่เตียว
อาจารย์
phonsan.s@rmutsv.ac.th

นายวันนาเดีย นาแว
อาจารย์
wannadear.n@rmutsv.ac.th