พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี
จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทำการเรียนการสอน
การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามประกาศจัดตั้งของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หนึ่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทย

 เลขที่ 2/1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


จัดการศึกษา 2 สาขา ได้แก่

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า
     วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
     วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
     หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาหลักสูตรใหม่
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
งบประมาณ 237 ล้านบาท ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.19 น.
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธี


และพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายนามคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อดีตคณบดีวีรยุทธตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556

นายวีระยุทธ จันทรักษา
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556

อดีตคณบดีขจรศักดิ์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560

นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560

อดีตคณบดีผศ.ปิยะ ตั้งแต่พ.ศ. 2561 - 2564

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ 
พ.ศ. 2561 – 2564

สีประจำคณะ

สีแดงทับทิม(Ruby Red) รหัสสีอ้างอิง #E30045 CMYK (C4 M100 Y70 K0) RGB (R227 G0 B69)

HEX color #E30045, Color name: Rubr Red, RGB(227,0,69), Windows:  9513197. - HTML CSS Color

สัญลักษณ์

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์คณะ <<<คลิก>>>