รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม