คณะครุศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตรราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยหัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้นำเสนอหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….) ต่อที่ประชุม