หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ หัวหน้าหลักสูตรเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 71803 ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อทักษะของแรงงานในอนาคต และเพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ