คณะครุศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม คุณมนูญ บุญชูวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย และ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมการประชุมในครั้งนี้