คณะครุศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดยนายอาลาวีย์ ฮะซานี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป