รางวัลความประพฤติดี

รางวัล “ความประพฤติดี” พุทธศักราช 2567
โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์