จุลสารคณะครุศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2566