ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Social Media