องค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล ผลิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ฐานความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

พัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Image