• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                ด้วยกรรมการสภานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้พ้นสภาพเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ สภานักศึกษา เพื่อให้การเตรียมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

------รายละเอียดดังเอกสารแนบ------

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon a5.pdf30.3 KB