• ภาษาไทย
    • English

@IED RMUTSV ISSUE 01

    จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับปฐมฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สาระครวามรู้ ความคิดรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื้อหาสาระในจุลสารฉบับนี้ นำเสนอ ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดข้อมูลของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา รวมถึงอาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้หลังจากที่ได้สพเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดให้เป็นทำให้ได้ จะนำเสนอเนื้อหาในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา คนดีคนเก่งครุศาสตร์และนานาทัศนคติจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยจุลสารฉบับบนี้ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไว้อย่างครบถ้วนท่านที่สนใจไม่ควรพลาดจุลสารฉบับปฐมฤกษ์นี้นะครับ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon Binder1.pdf4.43 MB