• ภาษาไทย
    • English

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา2562

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น.-14.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี