• ภาษาไทย
    • English

ประกาศเรื่องทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง การมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท โดยจัดสรรให้ คณะ/วิทยาลัย จำนวนหน่วยงานละ 1 ทุน

ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอความร่วมมือไปยังแต่ละหลักสูตรคัดเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน 1 คน เพื่อรับทุนการศึกษา
โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://alumni.rmutsv.ac.th  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

แนบไฟล์เอกสาร: