• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/357 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ

   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

             1. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

             2. เรื่อง ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สายการบินนกแอร์

             3. เรื่อง ข้อส่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สมศ
             4. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2022 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ของรัฐบาล

             5. เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้ัอมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 357.pdf8.93 MB