• ภาษาไทย
    • English

ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

มทร.ศรีวิชัย กำหนดให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 

จากเดิม ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น ในระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ