• ภาษาไทย
    • English

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มกราคม 2561 คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้บริหาร พร้อมด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้ง 1 ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางผลิตครูสู่อนาคต : มาตรฐานวิชาชีพและตัวบ่งชี้คุณภาพ” และนักศึกษาคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ