Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceโครงการครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาในคณะครุศสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขัน กีฬากล้วยไม้เกมส์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ