• ภาษาไทย
    • English

รายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา