Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceรายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา