• ภาษาไทย
    • English

เข้าร่วม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ บุคคลทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี