• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/920 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

         1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี "ให้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าผลการดำเนินงานและพิจารณาผลการส่งเสริมการใช้ยางพาราของรัฐว่ามีผลต่อราคากลางหรือไม่ รวมทั้งมีนวัตกรรมใหม่และธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด

         2. ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 920.pdf2.93 MB