• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอลงทะเบียนเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กและเยาวชน มาลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาผู้สนใจสามารถ กรอกแบบฟอร์ม 

- แบบ กดย. 01

- แบบ กดย. 02

- แบบ กดย. 03

- แบบ กดย. 04

ทั้ง 4 แบบฟอร์ม  ส่งที่คณะครุศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

แนบไฟล์เอกสาร: