Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub Srivijaya) ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub Srivijaya) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาจาการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุม