Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 2 สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีการบรรยายพิเศษให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดจังหวัดสงขลา ในหัวข้อ วิธีการสอนทางเทคโนโลยี โดยวิทยากร ดร.ทรงนคร การนา อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี