• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 2 สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีการบรรยายพิเศษให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดจังหวัดสงขลา ในหัวข้อ วิธีการสอนทางเทคโนโลยี โดยวิทยากร ดร.ทรงนคร การนา อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี