• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติ ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานอาชีพ(IOT)และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากร อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ และ อ.วรพงค์ บุญช่วยแทน และมีการเยี่ยมชม ฟาร์มเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ และเทคนิคการบูรณาการกับรายวิชาที่สอน ณ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา