• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาครูแนะแนว

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ และมีการนำคณะครูแนะแนวเยี่ยมชมการเรียนการสอนของแต่ละคณะ