• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งบทความนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ มทร.+๒ สถาบัน ครั้งที่ ๑๑

     ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑๑ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐"  (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา นั้น

     ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานส่งบทความนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการส่งผลงานและเกณฑ์พิจารณาตัดสินใจผลงาน รูปแบบการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีได้ที่  http://www.km11.rmuti.ac.th  พร้อมทั้งส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://km11.rmuti.ac.th/online-submission/login.php   สามารถดูตัวอย่างบทความแนวปฏิบัติที่ดีได้ที่  http://ir.rmutsv.ac.th/node/141