• ภาษาไทย
    • English

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง  แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ