• ภาษาไทย
    • English

ขอแก้ไขประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย มีหนังสือขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อที่ 3 (3.3) วันเสาร์ ห้ามจัดกิจกรรมนับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ยกเว้น วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ